Výzva na voľbu členov Rady školy

 

Výzva na voľbu členov Rady školy

Podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov končí dňa 24. novembra 2020 funkčné obdobie Rady školy pri Spojenej škole sv. Jozefa, Jašíkova 219 Turzovka.

Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda, Jašíkova 219 Turzovka, zriaďovateľ Spojenej školy sv. Jozefa, Jašíkova 219 Turzovka,  v zmysle § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje

v ý z v u

na voľby členov do rady školy pri  Spojenej škole sv. Jozefa, Jašíkova 219 Turzovka

Voľby členov Rady školy zabezpečí riaditeľ školy v termíne do 15. novembra , ktorý vymenuje volebnú komisiu a určí miesto, termín a čas konania volieb pre skupinu volených zástupcov. O delegovaní členov Rady školy za zriaďovateľa rozhodne zriaďovateľ.

V Turzovke, 2. 10. 2020                                                                                                                                                                                Mgr. Štefánia Vajdiarová

vikariátna predstavená