Milión detí sa modlí ruženec

18. októbra sme sa pripojili k celosvetovej modlitebnej iniciatíve: Milión detí sa modlí ruženec. Odpovedali sme tak na výzvu pápeža Františka „vyhlásiť stav permanentnej misie” a preto sme sa modlili ruženec svetla na úmysel svätého otca – za misie a misijné povolania.

Sv. páter Pio: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.”


Modlitbové stretnutia pred Národným pochodom za život

 

Každý jeden najmenší z nás si zaslúži právo na život. A nenarodené deti sú tie, ktoré potrebujú ešte lepšiu ochranu. Pripájame sa k modlitbe Novény pred Národným pochodom za život spolu s našimi zamestnancami a deťmi.

 

 

So sv. omšou do nového šk. r.

S Božou pomocou sa púšťame do nového šk. r. a zverujeme mu svoje diela.


 

V Čenstochovej

V dňoch 8. a 9. júla štyri sestry zo Slovenského vikariátu a tri dievčatá s O. Petrom Pružinom, OFM  sme putovali do najnavštevovanejšieho pútnického miesta v Poľsku  do Čenstochovej, ktorú ročne navštívi asi 5 miliónov pútnikov.

V kláštornej Bazilike nájdenia svätého Kríža a Nanebovzatia Panny Márie sa nachádza slávna ikona Panny Márie Čenstochovskej, ktorej prisudzujú záchranu kláštora a celého Poľska v r. 1655, kedy posádka asi 260 mužov vrátane rehoľníkov ubránila kláštor proti asi 3,5 tisícovej švédskej armáde. Po porážke Švédov bola Matka Božia Čenstochovská za účasti kráľa Jána Kazimíra vo Ľvove korunovaná kráľovnou a ochrankyňou Poľska.

Ubytovanie a bohatú pohostinnosť nám zabezpečili školskí bratia, ktorí tam vedú chlapčenský internát.

 

S. Karola

 

 

Púť do Krakova

4. júla sme sa spolu so zamestnancami našej školy a centra pre deti a rodiny vydali na púť do Krakova. Sanktuarium Božieho Milosrdenstva, Lagiewniky sa nám na chvíľu stali miestom modlitby a zastavenia sa po práci a starostiach bežného života. Svätá sestra Faustína nech nám je príkladom v tom, ako byť milosrdný v našom každodennom živote.

 

 

 

 

 


Stretnutie cirkevných škôl Žilinského kraja v Chráme Panny Márie Matky Cirkvi na hore Živčák

30. mája sa konalo stretnutie žiakov cirkevných škôl na hore Živčák. Vo sv. omši sme si pripomenuli, v čom je poslanie cirkevnej školy a čo to znamená byť učiteľom a žiakom cirkevnej školy. Poďakovali sme za naše úspechy a prosili o pomoc pri riešení našich starostí.

 

 

 

 

Otec biskup Mons. Tomáš Galis v našej škole

Otec biskup Mons. Tomáš Galis 14. mája 2019 zavítal do farnosti. Prišiel pozdraviť aj našich žiakov a zamestnancov. Žiaci sa predstavili krátkym kultúrnym programom.

 

 

 

 


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

v súlade s § 4 ods.1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Spojenej školy sv. Jozefa, Jašíkova 219 Turzovka

s nástupom od 1. septembra 2019

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa Zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • absolvovanie prvej atestácie resp. I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov.

Ďalšie požadované predpoklady, ktoré budú overované zriaďovateľom:

 • občianska bezúhonnosť, osobné a morálne predpoklady, duchovná zrelosť
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 • znalosť školskej legislatívy
 • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu
 • pozitívny vzťah k deťom a k mládeži
 • zdravotná spôsobilosť na prácu

Požadované doklady k prihláške:

 • prihláška do výberového konania
 • kópie dokladov o vzdelaní, ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
 • profesijný životopis a motivačný list
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • odporúčanie kňaza kompetentného podať svedectvo o kresťanskej praxi uchádzača
 • koncepcia rozvoja školy vrátane školských zariadení (písomne)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte

 • do 25. 5. 2019 do 12.00 hod.
 • na korešpondenčnú adresu zriaďovateľa: Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda, Jašíkova 219,  023 54 Turzovka, v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE + názov a adresa školy (kde sa uchádzate o miesto), NEOTVÁRAŤ“.
 • Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.

V Turzovke, 26. apríla 2019

 

„Hľaď na Krista na kríži,

v ňom sa rodí nádej,

ktorá pretrvá naveky.“

Svätý Otec František

Predveľkonočné obdobie

Utrpenie Ježiša Krista sme si s našimi žiakmi a zamestnancami prešli v zastaveniach v škole i vo farskom kostole. S hlbokými podnetmi na uvažovanie sme si priblížili čas tohto pôstneho obdobia, ktoré máme prežívať tak, aby sme sa obrátili a čo najviac sa priblížili k Ježišovi.

V tomto čase sme sa spoločne stretli v tichej adorácii a následne pri svätej omši.