„Sú Vianoce!

Naše tápajúce ľudstvo čaká na teba betlehemské Dieťa,

ktoré prichádzaš zjaviť Božiu lásku.

Ty, Kráľ pokoja,

práve v dnešný deň nás povzbudzuješ, aby sme sa nebáli

a svoje srdcia otvorili dokorán k vyhliadkam nádeje.“

Ján Pavol II.

V tomto čase Adventu sme pozvaní

rozšíriť horizont nášho srdca,

nechať sa prekvapovať životom, ktorý sa

každý deň predstavuje so svojimi novosťami.

Aby sme tak konali, potrebujeme sa naučiť

nebyť závislými na našich istotách,

na našich zabehnutých schémach, pretože

Pán príde v hodinu, o ktorej nemáme predstavu.

Príde, aby nás uviedol do dimenzie, ktorá je krajšia a väčšia.

Pápež František

Pápež František

Výzva na voľbu členov Rady školy

 

Výzva na voľbu členov Rady školy

Podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov končí dňa 24. novembra 2020 funkčné obdobie Rady školy pri Spojenej škole sv. Jozefa, Jašíkova 219 Turzovka.

Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda, Jašíkova 219 Turzovka, zriaďovateľ Spojenej školy sv. Jozefa, Jašíkova 219 Turzovka,  v zmysle § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje

v ý z v u

na voľby členov do rady školy pri  Spojenej škole sv. Jozefa, Jašíkova 219 Turzovka

Voľby členov Rady školy zabezpečí riaditeľ školy v termíne do 15. novembra , ktorý vymenuje volebnú komisiu a určí miesto, termín a čas konania volieb pre skupinu volených zástupcov. O delegovaní členov Rady školy za zriaďovateľa rozhodne zriaďovateľ.

V Turzovke, 2. 10. 2020                                                                                                                                                                                Mgr. Štefánia Vajdiarová

vikariátna predstavená

 

So sv. omšou sme začali nový školský rok

Vo farskom kostole v Turzovke sme sv. omšou začali nový školský rok. Nech nás Božia láska robí lepšími a schopnými robiť len dobro!


Ďakujeme Ti, Bože, za všetko, za čo ďakovať Ti máme!

Po ťažkom období sa opäť otvorili brány našich chrámov.  V júni niektoré z detí z nášho Domu sv. Jozefa tak mohli prijať sviatosť krstu a jedno naše dieťa i sviatosť birmovania.

Za Božiu pomoc a milosť, ktorá sa nám dostávala a dostáva sme so svojimi kolegami – učiteľmi boli poďakovať na hore Živčák.

 

On, ktorý už porazil smrť a otvoril nám cestu k večnej spáse,

nech rozoženie temnoty nášho úbohého ľudstva

a nech nás vovedie do jasu svojho slávneho dňa,

čo nepozná súmrak.

Pápež František

Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe.

Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie, na život a na smrť.

Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane.

Pápež František

 


Vyprosujme si milosť, „aby sme zostávali v Pánovi

a modlime sa k Duchu Svätému,

aby nám pomohol zotrvať v Pánovi a dal nám milosť rozlišovať duchov,

čiže to, čo nami hýbe v našom vnútri.

Nech naše srdce nie je akousi ulicou“,

ale nech je miestom nášho stretávania sa s Bohom.

Pápež František


Advent je časom, kedy kráčame

v ústrety k Ježišovi

a jeho kráľovstvu spravodlivosti a pokoja.

Pápež František