Pápež František

Výzva na voľbu členov Rady školy

 

Výzva na voľbu členov Rady školy

Podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov končí dňa 24. novembra 2020 funkčné obdobie Rady školy pri Spojenej škole sv. Jozefa, Jašíkova 219 Turzovka.

Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda, Jašíkova 219 Turzovka, zriaďovateľ Spojenej školy sv. Jozefa, Jašíkova 219 Turzovka,  v zmysle § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje

v ý z v u

na voľby členov do rady školy pri  Spojenej škole sv. Jozefa, Jašíkova 219 Turzovka

Voľby členov Rady školy zabezpečí riaditeľ školy v termíne do 15. novembra , ktorý vymenuje volebnú komisiu a určí miesto, termín a čas konania volieb pre skupinu volených zástupcov. O delegovaní členov Rady školy za zriaďovateľa rozhodne zriaďovateľ.

V Turzovke, 2. 10. 2020                                                                                                                                                                                Mgr. Štefánia Vajdiarová

vikariátna predstavená

 

So sv. omšou sme začali nový školský rok

Vo farskom kostole v Turzovke sme sv. omšou začali nový školský rok. Nech nás Božia láska robí lepšími a schopnými robiť len dobro!


Ďakujeme Ti, Bože, za všetko, za čo ďakovať Ti máme!

Po ťažkom období sa opäť otvorili brány našich chrámov.  V júni niektoré z detí z nášho Domu sv. Jozefa tak mohli prijať sviatosť krstu a jedno naše dieťa i sviatosť birmovania.

Za Božiu pomoc a milosť, ktorá sa nám dostávala a dostáva sme so svojimi kolegami – učiteľmi boli poďakovať na hore Živčák.

 

On, ktorý už porazil smrť a otvoril nám cestu k večnej spáse,

nech rozoženie temnoty nášho úbohého ľudstva

a nech nás vovedie do jasu svojho slávneho dňa,

čo nepozná súmrak.

Pápež František

Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe.

Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie, na život a na smrť.

Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane.

Pápež František

 


Vyprosujme si milosť, „aby sme zostávali v Pánovi

a modlime sa k Duchu Svätému,

aby nám pomohol zotrvať v Pánovi a dal nám milosť rozlišovať duchov,

čiže to, čo nami hýbe v našom vnútri.

Nech naše srdce nie je akousi ulicou“,

ale nech je miestom nášho stretávania sa s Bohom.

Pápež František


Advent je časom, kedy kráčame

v ústrety k Ježišovi

a jeho kráľovstvu spravodlivosti a pokoja.

Pápež František

Sviatok Všetkých svätých nám pripomína,

že cieľom našej existencie nie je smrť,

ale je ním raj!

V krste sme všetci dostali do dedičstva

schopnosť stať sa svätými.

Preto sme všetci pozvaní kráčať cestou svätosti.


Pápež František

Milión detí sa modlí ruženec

18. októbra sme sa pripojili k celosvetovej modlitebnej iniciatíve: Milión detí sa modlí ruženec. Odpovedali sme tak na výzvu pápeža Františka „vyhlásiť stav permanentnej misie” a preto sme sa modlili ruženec svetla na úmysel svätého otca – za misie a misijné povolania.

Sv. páter Pio: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.”