Púť do Krakova

4. júla sme sa spolu so zamestnancami našej školy a centra pre deti a rodiny vydali na púť do Krakova. Sanktuarium Božieho Milosrdenstva, Lagiewniky sa nám na chvíľu stali miestom modlitby a zastavenia sa po práci a starostiach bežného života. Svätá sestra Faustína nech nám je príkladom v tom, ako byť milosrdný v našom každodennom živote.

 

 

 

 

 


Stretnutie cirkevných škôl Žilinského kraja v Chráme Panny Márie Matky Cirkvi na hore Živčák

30. mája sa konalo stretnutie žiakov cirkevných škôl na hore Živčák. Vo sv. omši sme si pripomenuli, v čom je poslanie cirkevnej školy a čo to znamená byť učiteľom a žiakom cirkevnej školy. Poďakovali sme za naše úspechy a prosili o pomoc pri riešení našich starostí.

 

 

 

 

Otec biskup Mons. Tomáš Galis v našej škole

Otec biskup Mons. Tomáš Galis 14. mája 2019 zavítal do farnosti. Prišiel pozdraviť aj našich žiakov a zamestnancov. Žiaci sa predstavili krátkym kultúrnym programom.

 

 

 

 


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

v súlade s § 4 ods.1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Spojenej školy sv. Jozefa, Jašíkova 219 Turzovka

s nástupom od 1. septembra 2019

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa Zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • absolvovanie prvej atestácie resp. I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov.

Ďalšie požadované predpoklady, ktoré budú overované zriaďovateľom:

 • občianska bezúhonnosť, osobné a morálne predpoklady, duchovná zrelosť
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 • znalosť školskej legislatívy
 • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu
 • pozitívny vzťah k deťom a k mládeži
 • zdravotná spôsobilosť na prácu

Požadované doklady k prihláške:

 • prihláška do výberového konania
 • kópie dokladov o vzdelaní, ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
 • profesijný životopis a motivačný list
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • odporúčanie kňaza kompetentného podať svedectvo o kresťanskej praxi uchádzača
 • koncepcia rozvoja školy vrátane školských zariadení (písomne)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte

 • do 25. 5. 2019 do 12.00 hod.
 • na korešpondenčnú adresu zriaďovateľa: Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda, Jašíkova 219,  023 54 Turzovka, v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE + názov a adresa školy (kde sa uchádzate o miesto), NEOTVÁRAŤ“.
 • Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.

V Turzovke, 26. apríla 2019

 

„Hľaď na Krista na kríži,

v ňom sa rodí nádej,

ktorá pretrvá naveky.“

Svätý Otec František

Predveľkonočné obdobie

Utrpenie Ježiša Krista sme si s našimi žiakmi a zamestnancami prešli v zastaveniach v škole i vo farskom kostole. S hlbokými podnetmi na uvažovanie sme si priblížili čas tohto pôstneho obdobia, ktoré máme prežívať tak, aby sme sa obrátili a čo najviac sa priblížili k Ježišovi.

V tomto čase sme sa spoločne stretli v tichej adorácii a následne pri svätej omši.

Pôstna polievka

V nedeľu 31. marca sme sa spolupodieľali pri charitatívnej akcii rozdávania pôstnej polievky. Výťažok podujatia smeroval na dobré dielo, ktoré mení život ľudí k lepšiemu.

Sviatok sv. Jozefa

19. marca sme si pripomenuli sviatok patróna našej školy a centra pre deti a rodiny spolu s našimi deťmi, žiakmi aj zamestnancami.  Počas sv. omše sme vyprosovali milosť domu nášmu, stálu svornosť v dobu každú, by sme v láske a pokoji Bohu vždycky verní boli.
Vzácna návšteva v Seredi

V piatok 18. 1. 2019, v prvý deň týždňa modlitieb za jednotu kresťanov vo farskom kostole v Seredi  počas večernej sv. omše privítali relikviu sv. Klimenta, ktorú  priniesla sr. Marka.  Sv. omšu celebroval dp. kaplán Peter Belý. V homílii objasnil pôvod relikvií a tiež zaujímavo priblížil život sv. Klimenta a jeho spoločníkov.

V závere sv. omše odznel  dramatizovaný rozhovor zo života sv. Klimenta. Po záverečnom požehnaní si každý osobne mohol uctiť ostatky sv. Klimenta a poprosiť o jeho príhovor krátkou modlitbou.

Relikvia sv. Klimenta bola  v kostole do konca januára. Každý mal možnosť uctiť si ju a poprosiť sv. Klimenta, aby sa u Pána prihováraj aj za seredskú farnosť.

 

Modlitba k sv. Klimentovi:

Slovami priviedol si národy ku Kristovej viere, skutkami si pozdvihol ľud k božskému životu. Zázrakmi žiariš tým, čo k Tebe s vierou prichádzajú a znameniami osvecuješ Cirkev. Ohlasuješ vieru slovanským národom po všetky veky a utvrdzuješ svoj ľud v pravej viere. Oslavujeme Tvoju úctyhodnú pamiatku. Prosíme Ťa, prihováraj sa za naše duše. Amen.

Homília – celé znenie

„ Ľudia radi navštevujú rôzne pútnické miesta, chodia k hrobom svätých. Hľadajú tam inšpiráciu pre svoj život a prosia o príhovor.
Dnes sme v evanjeliu počuli, že za Ježišom prišlo tak veľa ľudí, že sa k nemu nedalo dostať. Štyria muži preto svojho ochrnutého priateľa spustili cez strechu. Ochrnutý akoby prišiel k Ježišovi.
Aj k nám dnes ktosi prišiel. Kto? Sv. Kliment. Jeden z nás, z našej histórie. Jeho relikvia.
Keď som bol malý chlapec, vzal som doma do rúk album a prezeral som si ho. Bolo v ňom veľa ľudí, ktorí mi boli neznámi, cudzí. Spýtal som sa na nich a mamina mi, ukazujúc na jednu fotku, porozprávala, že na nej je dedko, ktorého som nepoznal, lebo dávno zomrel. A zrazu sa mi cez jej rozprávanie zdal veľmi blízky. Zrazu bol niekto, kto je z našej rodiny, kto k nám patrí.
Podobne známy a blízky sa mi dnes zdá aj Kliment. Niekto z našej histórie, z histórie našej krajiny.
Relikvia sv. Klimenta,  ktorú tu máme,  je prvotná relikvia. To znamená, že je to kúsok z tela svätca, napr. kúsok kosti.
Poznáme aj druhotné relikvie. Tie vzniknú tak, že sa látka priloží na telo svätého, rozstrihá sa a vloží do relikviára, aby si ju ľudia mohli uctiť.
K nám teraz prišla relikvia prvotná, kúsok tela sv. Klimenta, aby sme sa inšpirovali jeho životom. Aby nám on ukázal na Boha, ktorý cez neho robil veľké veci na našom území a potom aj v Bulharsku.
Čo vieme o živote sv. Klimenta?
Spolu s Gorazdom, Naumom, Sávom a Angelárom bol žiakom sv. Cyrila a Metoda. Z jeho životopisu sa dozvedáme, že bol veľmi vzdelaný. Bol teológ, literát, poeta, prekladateľ, pedagóg a venoval sa aj sociálnej činnosti. On sám sa označil za člena slovenského národa.
No Kliment nebol iba žiakom Cyrila a Metoda. Bol aj ich spolupracovníkom, pomáhal im vzdelávať vlastný národ. Po Metodovej smrti spolu s Gorazdom obraňoval dielo Cyrila a Metoda proti franskému kňazovi Vichingovi, ktorému sa klamstvom podarilo očierniť Gorazda a spoločníkov pred pápežom. Pápež Svätoplukovi napísal: „ Ak je to skutočne tak, ako sme počuli, omše v jazyku Slovenov zakazujeme.”
A tak sa rozpútalo kruté prenasledovanie Klimenta a spoločníkov. Okrem iného ich nahých vláčili popri Dunaji. Znášali tak nielen zimu, ale aj potupu a hanbu. Zničených a vysilených ich napokon nechali tak. Dúfali, že od vysilenia zomrú. Kliment, Naum a Angelár sa dostali do Bulharska, kde Angelár na následky fyzického vyčerpania zomrel. Kliment a Naum v Bulharsku založili hlaholskú školu. Kliment potom pôsobil v Ochride, kde vyučoval slovansky hovoriace obyvateľstvo a stal sa prvým biskupom staroslovanskej liturgie na Balkáne.
Ešte by sa dalo o Klimentovi toho povedať veľa, ale zatiaľ toľko.
Skôr sa zamyslime, prečo si uctievame relikvie, ostatky, kosti nejakého človeka.
Už v Starom zákone nájdeme príklad, že keď do hrobu proroka Elizea hodili mŕtveho muža, len čo sa on dotkol Elizejových kostí, ožil.
V Novom zákone máme príbeh o žene trpiacej na krvotok, ktorá verila, že sa uzdraví, keď sa dotkne obruby šiat Pána Ježiša.
Ostatky sv. Klimenta si uctievajú na mnohých miestach. Časť jeho ostatkov si rozdelili pravoslávne krajiny Grécko, Bulharsko a Rusko. Jeho hlava je dodnes uložená v gréckom kláštore sv. Jána Krstiteľa neďaleko Solúna. A jeho relikvie uzdravujú aj dnes. V roku 2007 začal z jeho lebky vytekať voňavý olej. V roku 2009 ním jedna zbožná žena potierala svojej matke rakovinou postihnuté miesta a ona bola z rakoviny uzdravená.
Milí birmovanci, teraz si vyberáte svoje birmovné mená a svojich birmovných patrónov. Nepozerajte sa na to, ktoré meno sa vám páči. Snažte sa vybrať si patróna, ktorý vám bude blízky. Snažte sa inšpirovať jeho životom. Aký bol? Ako žil? V čom môže byť pre mňa príkladom?
Snažme sa žiť tak, aby sa tu Kliment cítil ako doma. Amen.“

 Šťastný nový rok 2019