Komunity

Turzovka

 

Turzovka je sídlom provinciálnej predstavenej.
V dome je kaplnka zasvätená sv. Jozefovi, ktorý je patrónom Spojenej školy sv. Jozefa internátnej, Detského domova sv. Jozefa, Sociálneho centra, ktorých sme zriaďovateľom.

Činnosť sestier:

- Práca v našich zariadeniach (Spojená škola, Detský domov)

- Školská katechéza

- Duchovné obnovy pre mládež

- Adorácie za jednotu kresťanov (prvý pondelok v mesiaci)

- Duchovné aktivity vo farnosti

- Apoštolát sestier je podporovaný modlitbami a obetami starších sestier.

 

Bratislava

 

Bratislavská komunita býva v rodinnom dome,  kaplnka zasvätená sv. Cyrilovi a Metodovi.

Činnosť sestier:

- Školská katechéza

- Účasť na duchovných aktivitách vo farnosti

- Pomoc pri organizovaní letných táborov pre deti

- Apoštolát sestier je podporovaný modlitbami a obetami starších sestier.

 

Sereď

 

Sestry bývajú v rodinnom dome. Kaplnka je zasvätená sv. Cyrilovi a Metodovi.

Činnosť sestier

- Školská a mimoškolská katechéza

- Účasť na duchovných aktivitách vo farnosti

- Organizovanie letných táborov pre deti

- Charitatívna činnosť

- Príprava farského agapé v spolupráci s farským úradom – pred sviatkom sv. Cyrila a Metoda